Hoofdstuk 5

OVER DE ORGANISATIE

De organisatie was in 2018 volop in beweging. Dankzij betrokken medewerkers en vrijwilligers konden wij de service verlenen die belangrijk is voor de inwoners van onze gemeenten.

Doorontwikkeling organisatie

In 2018 bespraken verschillende teams hoe de organisatie zich verder kan ontwikkelen. Onder andere de teams van Leven Lang Leren, Marketing & Communicatie en Jeugdbibliotheekwerk leverden een visie op hoe onze bibliotheek haar doelen kan bereiken. Deze visies zijn meegenomen, in- en extern gedeeld, en opgenomen in de bouwstenen voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Dit document zal in 2019 een definitieve versie krijgen. Zo zijn voor de komende vier jaar de doelen voor de organisatie helder voor iedereen. In het nieuwe meerjarenbeleidsplan zal worden uitgegaan van drie leidende programma’s: Ontwikkeling & Ontplooiing, Participatie & Zelfredzaamheid en Educatie.

"Was vandaag bij een bijeenkomst met medewerkers van bibliotheken uit het land. Erg trots op @BiebKennemerwrd want kreeg van meerdere collega’s te horen dat wij een voorbeeld zijn!"
– Mar
ian

Onderzoek fusie/samenwerking Bibliotheek en Artiance Alkmaar

Op 6 november ondertekenden de voorzitters van de Raden van Toezicht van Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard een intentieovereenkomst. Ze gaan de mogelijkheden van vergaande samenwerking of fusie tussen beide instellingen onderzoeken. Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard zijn beide actief op het gebied van educatie en in het sociaal domein. Ze hebben hierbij de afgelopen jaren meerdere keren samengewerkt. Dit was voldoende voor de twee directies om een onderzoek te starten naar een verdere samenwerking of fusie.

Leidend in het onderzoek is dat er een inhoudelijke meerwaarde moet zijn voor de inwoners van Alkmaar. Dit geldt zowel voor de klanten en bezoekers van Artiance als Bibliotheek Kennemerwaard. Voor de zomer van 2019 moet het onderzoek afgerond zijn. Dan zal er een besluit komen over een eventuele fusie of andere vorm van samenwerking.

Binnenlands en buitenlands bezoek

In 2018 verwelkomden wij veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Zij kwamen kennis nemen van programma’s van de bibliotheek.

Onder hen was onder andere een delegatie van de Nationale Bibliotheek van Litouwen. Deze was vooral geïnteresseerd in programma’s op het gebied van burgerschap, fake news en kritisch nadenken. Onze directeur leverde bijdragen op verschillende bijeenkomsten, onder meer over community gericht bibliotheekwerk. In Mechelen bezocht zij een bijeenkomst van de Global Knowledge School waar gesproken werd over Public Libraries 2020. Hoe kan deze lobbyorganisatie voor bibliotheken, gericht op het Europees Parlement, in een nieuwe vorm worden voortgezet?

Medewerkers van de bibliotheek bezochten verder Dojocon in Dublin, een internationale conferentie over coding. Zij gaven daar ook een workshop over wat onze bibliotheek zo al doet op dit terrein.

"I am very thankful I'll be able to spend two weeks working at your library and learning the differences and also similarities between German and Dutch libraries"
Duitse stagiaire

State of Library of Queensland

In 2018 vond er een werkruil plaats tussen de State Library of Queensland (SLQ), Australië, en Bibliotheek Kennemerwaard.

Bibliotheek Kennemerwaard vindt het belangrijk om kennis te delen. Ook wil zij inspiratie opdoen bij organisaties die voorop lopen in de ontwikkelingen binnen het bibliotheekvak. Programmaker Stephan de Vilder van Bibliotheek Kennemerwaard is in het najaar voor drie maanden aan het werk gegaan bij de SLQ. Hij werkte mee aan de samenwerking van programmeringsteams in de ontwikkeling van een ONE Library Program. Als ‘tegenprestatie’ heeft de bibliotheek gevraagd om input op het gebied van 21st Century Skills. Denk daarbij aan initiatieven als een makerslab en programma’s voor kinderen en volwassenen. Daniel Flood geeft leiding aan een team van SLQ in Brisbane, dat wereldwijd vooruitloopt op dit gebied. Daniel komt in januari 2019 naar Nederland. Hij zal het team Digitale Geletterdheid van Bibliotheek Kennemerwaard adviseren en ondersteunen in haar werk. Later komt hij weer terug naar Nederland om samen met het team een project te realiseren.

NLdoet: medewerkers zetten zich in voor Stichting Babyspullen

Elk jaar zetten medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard zich in tijdens NLdoet. Dit jaar werd deze grootste vrijwilligersactie van Nederland gehouden op 9 en 10 maart. Voor medewerkers betekende dit helpen bij Stichting Babyspullen in Heerhugowaard. De stichting maakt startpakketten van nieuwe en gebruikte babykleding. Deze pakketten worden via diverse instanties aangeboden aan aanstaande ouders die het financieel moeilijk hebben. De collega’s waren zo enthousiast over dit doel, dat zij in het najaar nogmaals vrijwillig hun bijdrage leverden aan dit doel.

Inzet vrijwilligers

Vrijwilligers van de bibliotheek leverden in 2018 een waardevolle bijdrage aan een groot aantal activiteiten en projecten in en rond de bibliotheek. Zij droegen bij aan de dienstverlening in de vestigingen, en hebben zich ingezet voor vele activiteiten en projecten die de bibliotheek organiseerde. Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de bibliotheek is in 2018 gegroeid van 220 naar 270 vrijwilligers.

In januari is een nieuwe consulent vrijwilligers aangesteld. Zij heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor het verder professionaliseren van de inzet van vrijwilligers. Er is een vrijwilligersregistratiesysteem, een programma voor deskundigheidsbevordering en een nieuwsbrief gekomen. Via meer dan 20 vacatures zijn er voor verschillende functies nieuwe vrijwilligers geworven. In december heeft de bibliotheek de vrijwilligers, tijdens twee bijeenkomsten, bedankt voor de bijdrage die zij hebben gegeven.

Dank voor de gezellige en leuke vrijwilligersbijeenkomst. Wat een leuk programma en ook hartelijk dank voor de kerstattentie. Een onverwachte verrassing!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de bibliotheek bestond in 2018 uit:

 • Dhr. C.G. van Vliet, voorzitter (tot 7 september 2018)
 • Mevr. B. Dijkstra, lid, voorzitter (vanaf 7 september 2018)
 • Mevr. L. Oskamp, lid
 • Dhr. J. van der Rhee, lid
 • Dhr. K. Res, lid
 • Dhr. M. Delahay, lid

Management

Het management van de bibliotheek werd in 2018 gevormd door:

 • Mevr. E. Winters, directeur/bestuurder
 • Mevr. H. Idema, sectormanager Publieksdiensten
 • Dhr. J. Kaldenbach, sectormanager Innovatie & Ontwikkeling

Ondernemingsraad

2018 was het jaar voor nieuwe verkiezingen. Drie oud-leden waren niet meer herkiesbaar. Drie nieuwe kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld, waardoor er geen verkiezingen waren.

Per 1 juli 2018 is de samenstelling als volgt:

 • Joey Haakman
 • Anita de Jong
 • Jolanda Kreuk
 • Lenette Logtenberg
 • Marian Lerchbaumer
 • Sanneke van der Meer
 • Claudia Oudejans


De Ondernemingsraad is in 2018 zes keer bijeen geweest voor een vergadering. Daarnaast vonden zes vergaderingen plaats met de directeur. De rode draad in het jaar 2018 was de doorontwikkeling binnen Bibliotheek Kennemerwaard en het onderzoek naar de mogelijke fusie met Artiance. Belangrijke onderwerpen waarop advies werd gegeven, waren de ICT beleidsnota en het bijbehorende reorganisatieplan.