Hoofdstuk 6

EN DE BIBLIOTHEEK WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
DE JUISTE MENSEN, DE JUISTE PLEKKEN EN EEN PASSENDE FINANCIERING

De juiste mensen: professionals en vrijwilligers

De nieuwe Bibliotheekwet heeft de taken van de bibliotheek uitgebreid en complexer gemaakt. In de nabije toekomst zal er een toenemende behoefte ontstaan aan hoogopgeleide professionals binnen onze organisatie. Daarnaast kunnen we niet zonder de inzet van vrijwilligers om bij te dragen aan de maatschappelijke opdracht die voor ons ligt. Het vakmanschap van onze medewerkers en vrijwilligers moet altijd actueel zijn. Daarvoor hebben wij een scholingsplan en moedigen wij iedere medewerker en vrijwilliger aan om een leven lang te leren.
Onze medewerkers werken vanuit de drie ‘V’s’: vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid tot ontwikkeling binnen een levensfasebestendig personeelsbeleid. Ook onze vrijwilligers bieden wij jaarlijks een scholingsprogramma aan dat zich richt op persoonlijke ontwikkeling.

De juiste plekken: ook buiten onze eigen vestigingen

Onze vestigingen zijn verspreid over het werkgebied en bieden allemaal een gastvrije, publieke ruimte dichtbij de inwoners. Daarnaast worden veel van onze activiteiten uitgevoerd bij andere instellingen, scholen en organisaties. We kijken altijd per activiteit waar we de klanten het beste kunnen bereiken. Waar mogelijk zoeken we verbinding met en huisvesting in multifunctionele accommodaties. Dit vanuit de vaste overtuiging dat samenwerking binnen één gebouw betere kansen biedt voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar huisvesting bij of in educatieve of sociaal-maatschappelijke instellingen.

Een passende financiering

Zonder een passende financiering is het niet mogelijk om al onze ambities te realiseren. In de periode van het vorige beleidsplan 2014-2018 was bij een paar gemeenten sprake van een bezuinigingstaakstelling. Daarnaast werd door de ons financierende overheden over een aantal jaren geen indexering toegekend. Dit, gekoppeld aan teruglopende inkomsten uit abonnementen, leidde ertoe dat Bibliotheek Kennemerwaard op zoek is gegaan naar nieuwe geldstromen. Zo hebben we een aantal nieuwe fondsen kunnen aanboren voor enkele van onze goedlopende projecten. In deze beleidsperiode, die loopt van 2019 tot en met 2022, gaan we voort op de ingeslagen weg waarbij de financiën bestaan uit een gezonde mix van structurele subsidie, projectfinanciering uit subsidies en fondsen en eigen inkomsten uit bestaande en nieuwe dienstverlening.
Voor een blijvend gezonde financiële basis is het wenselijk om onze meerjarenbegroting te kunnen koppelen aan een meerjarensubsidieafspraak met onze gemeenten. Inclusief ruimte om te reserveren voor investeringen. Hiertoe zullen wij gesprekken gaan voeren met gemeentelijke vertegenwoordigers, op beleids- en bestuursniveau. Immers, juist ook onze gemeenten zijn gebaat bij een daadkrachtige, toekomstgerichte en verbindende bibliotheek.

Zoals dit beleidsplan laat zien, levert Bibliotheek Kennemerwaard in samenwerking met onze partners een belangrijke bijdrage aan het zelfstandig functioneren van inwoners. Wij helpen mensen zich te ontwikkelen tot goed geïnformeerde inwoners die beschikken over de juiste vaardigheden om bewust, kritisch en actief mee kunnen doen in de samenleving.

“Al verandert de wijze waarop wij informatie tot ons nemen, onze behoeften aan zingeving, duiding en contact met andere mensen verandert niet.” - DOKK1 Openbare bibliotheek Aarhus